Точки за оценяване и преглед на Комитета по иайдо на ZNKR

Точки за оценяване и преглед на Комитета по иайдо на ZNKR

РЕЙХО

1. Уверете се, че участниците изпълняват правилно движенията!
A. Овари но рейхо – финален поклон към меча
„Датто” – изваждане на меча – някои практикуващи се разтягат излишно когато изваждат катана леко отпред и отдясно.

B. „Катана но ториката” – начин на повдигане на катана
Не са определени правила относно ъгъла на меча (при повдигането му – приблизително 45 градуса) в точния момент, когато мечът се изправя плавно и спокойно отпред в центъра без пауза в тайминга.

C. „Сагео сабаки” – боравене със сагео
Сагео сабаки (движение) не е определено тъй като всяко „рю-ха” или школа има свой собствен стил.

1. МАЕ
1. Изпълнителя прави ли достатъчно саябики при разсичане лицето на противника?
2. Вдига ли се меча във „фурикабури”  с усещане зa мушкане назад, покрай лявото ухо?
3. Намира ли се върхът на меча над хоризонтална позиция при фурикабури”?
4. При кириороши” мечът спуска ли се надолу без пауза?
5. Върхът на меча малко под хоризонталата ли е в края на „кириороши”?
6. Коректни ли са изпълнението и формата на „чибури”?
7. Правилно ли е изпълнено ното”?

2. УШИРО
A. Начинът на едновременното поставянето на земята на възглавничките на ходилата варира в зависимост от уменията на всеки практикуващ.
B. „Теки” (врагът) не е точно отзад, а по-скоро е малко в ляво от вас спрямо вашия център, когато започвате.

1. Когато са прави завъртането, левият крак измества ли се достатъчно наляво?
C. Стъпете с левия крак леко наляво, като едновременно вадите меча (стъпете към задния теки, но се разтеглете само до точката, в която можете да запазите естествена стойка когато сте с лице към теки).

2. Хоризонталното сечене направено ли е през слепоочието на противника?

3. УКЕНЕГАШИ
A. Левият крак се извърта малко навън, когато пристъпвате с него към дясното коляно.
B. В този момент пръстите на левия крак са близо до капачката на дясното коляно.
C. Действието „Нуки Aге”- изваждане/повдигане се изпълнява до точката точно преди кенсен да се излезе от коигучи.
D. Kенсен се движи от коигучи докато дясното стъпало пристъпва за да създаде формата на „i-моджи” йероглифа – „イ”.
E. В края на укенагаши двете стъпала образуват форма, подобна на японския катакана i-моджи йероглиф „イ“.

1. Когато се прави парирането, то предпазва ли добре горната част на тялото?
F. При последователността на укенагаши от диагонална позиция „кеса” (по яката на връхната дрехата, носена от монасите) до кириороши, убедете се, че укенагаши е направено прецизно и решително, кенсен не се отклонява и „катана” е спряна плавно.
G. В този момент  тялото е обърнато към шомен (напред).

2. Левият крак изнася ли се зад десния? Сеченето направено ли е по линията на кеса?
3. След като е направено сеченето, лявата ръка пред пъпа ли е и върхът на меча малко под хоризонталата ли е?

4. ЦУКА-ATE
A. Докато бедрата се повдигат, излизайки от иайхидза, поставете възглавничката на лявото стъпало точно зад лявото коляно.

1. Насочена ли е  цука-гашира точно към слънчевия сплит на опонента?
2. Намушкването на задния опонент прави ли се с максимално изпънат десен лакът и лявата ръка премества ли коигучи до пъпа?
B. След намушкването на задния теки, обърнете се за да застанете с лице към теки откъм „шьомен”, поставете катана както е извадена с фурикабури (над главата), завъртете се на ляво коляно за да върнете левия крак в началната му позиция, в същото време коляното е естествено насочено към теки, и катана естествено ще застане в позиция фурикабури.
C. (Не правете движението „хики-нуки” нарочно!)
Забележка: „Хики нуки” означава да се изважди меча чрез дърпане.

3. Когато се прави сеченето, то прави ли се по централната вертикална линия и от правилната позиция над главата?

5. КЕСАГИРИ
1. Когато се изпълнява първото възходящо сечене, десният юмрук над дясното рамо ли е при завъртането на меча?
A. При много хора кенсен не се обръща в пространството над раменете след възходящото сечене започващо от дяснатата страна на кръста на теки по обратната „гяку кеса” диагонална линия.
B. Кенсен се връща след като катана отсече отляво на врата на теки.

2. Правилен ли е ъгълът, когато се изпълнява чибури едновременно с отстъпване назад и хващане на коигучи с лявата ръка?

6. МОРОТЕЦУКИ
1.  Правилно ли е извършено сеченето по време на нукиучи от слепоочието до брадичката на опонента?
2. Изпълнителят приближава ли левия си крак към десния? Правилно ли е направено заемане на положение чудан–но-камае? Уверено ли се изпълнява мушкането и в правилната част на тялото ли е?
A. Заемете чудан-но-камае като захватът на лявата ръка е на около един юмрук разстояние пред пъпа с кенсен на височината на гърлото на теки.
B. От чудан, цуки се изпълнява плавно, без пауза в тайминга.

3. Изпълнителят изнася ли меча си над главата с париращо движение, след като го е издърпал от първия противник?
C. Всъщност, не издърпвате меча за движението хикинуки, кенсен не пада от положението си след мушкането в слънчевия сплит, а цука гашира се извива нагоре над главата и хикинуки се получава естествено.
D. Тримата теки стоят приблизително на една и съща линия.
E. Лявото стъпало стъпва вляво докато се обръщате.
F. Мечът се издърпва докато въртенето на ханша се добавя към движението укенагаши.
G. Движението укенагаши нагоре над  главата започва от цукагашира.
H. Относно стъпките „фумикае”: в Роппонме (Мороте Цуки) 3-ма теки стоят приблизително на една и съща линия

!!! Относно стъпките фумикае – Стъпките „фумикае” в Роппонме, Хаппонме, Джуппонме се различват. Тъй като позицията на теки във всяка ситуация е различна, изискваната стъпка „фумикае” се прави различно.

7. САНПОГИРИ
A. Докато пресирате теки и сте с лице към шьомен с дух за атака, не изваждайте меча прекалено много!

1. Направено ли е първото сечене на първия противник през правилния диагонален ъгъл от върха на дясната страна на главата надолу до основата на брадичката?
B. При изваждането „нукиучи” към десния теки, сеченето отгоре надолу от над главата до „аго” (гърлото) не се изпълнява по кръгла траектория.

2. Изпълнено ли е сеченето на опонента отляво без пауза?

 

3. Вдигнат ли е меча във фурикабури с париращо движение и завършва ли последното сечене до хоризонталната линия?

 

8. ГАНМЕН-ATE
1. Направен ли е началния удар с цука гашира между очите?

2. При завъртане в обратна посока, десния юмрук поставен ли е на хълбока?
A. Ползвайте десния крак за да се обърнете към задния теки, завъртете се наляво измествайки левия крак на разстояние колкото ширината на  тялото ви докато стъпвате.

3. При обръщане с лице към задния теки, тялото обърнато ли е изцяло назад с леко повдигната пета?

 

4. Изпълнено ли е мушкането без сгъване в коляното на задния крак?
B. При мушкането на задния теки в слънчевия сплит, десният юмрук държи меча хоризонтален и насочен надясно, лявата ръка дърпа силно назад и се използва „те но учи” за да се постави кенсен в централната линия.
(Кенсен сочи към слънчевия сплит за задното мушкане, десният юмрук е леко по-ниско от кенсен и кенсен сочи леко навътре от дясната страна на тялото).
C. Относно стъпките „фумикае” Хаппонме (Ганмен Ате): Задният теки е наляво на разстояние приблизително колкото ширината на тялото.

9. СОЕТЕЦУКИ
1. При първото диагонално сечене от дясното рамо на противника надолу до хълбока, дясната ръка на височината на пъпа ли е и върха на меча леко над хоризонталното ниво ли е?
2. Държи ли се правилно меча между левия палец и показалец и с дясната ръка долепена до хълбока?
3. Дясната ръка спира ли пред пъпа след мушкането и то достига ли достатъчно тялото на опонента?
4. Когато се демонстрира заншин”, десният лакът естествено ли е изпънат и десният юмрук не по-високо и не по-ниско от нивото на гърдите ли е?
A. Точките за проверка при чибури тук са различни от тези при „йоко чибури”. Когато изпълнявате чибури, имайте усещане за отваряне надясно и за сечене по посока на острието.

10. ШИХОГИРИ
1. Направен ли е ударът към ръката на първия противник силно и плътно с плоскостта на цука? Уверено ли се изпълнява мушкането в слънчевия сплит на опонента?
2. След саябики, близо до гърдите ли е муне в областта на моноучи, като дясната ръка не докосва тялото?
A. Относно „хитоеми” на ширината на тялото
– Причина за заемане на „хитоеми”
След точния удар по дясния юмрук на теки диагонално вдясно с използване широката страна на цука, левия крак се поставя леко диагонално при образуване на хитоеми за да можете да намушкате в слънчевия сплит теки, намиращ се назад диагонално наляво.

– Детайли на Хитоеми позиция
Позицията Хитоеми е отваряне на тялото по две страни в „мигимае” позиция, готова за „предния десен теки” и за “задния ляв теки”. Двете стъпала са разположени във формата на обърната „ハ” (ха но джи). В този момент тялото ви естествено ще се обърне с лице към четвъртия теки (предния ляв). Тогава при мушкането десният крак е насочен към левия преден диагонал.

3. Когато мушкането е направено, лявата ръка изнесена ли е в центъра пред пъпа и двете ръце подпомагат ли техниката с правилно напрежение?
4. Направено ли е финалното сечене с преминаване през ваки гамае без пауза?
B. Обърнете внимание на последователността на движението, докато се обръщате към четвъртия теки (диагонално вляво напред) и заемате „ваки-гамае”.
C. Относно стъпките фумикае: Джуппонме (Шихо гири) 4-ма теки стоящи във всички посоки.

11. СОГИРИ
A. Отстъпете леко с левия крак докато вдигате меча над главата при изпълнение на движението укенагаши.
B. Започнете ваденето на меча с издигащо се движение „сашинари”.

1. Когато мечът е изваден, в коректна позиция за париране ли е?
2. Когато изпълнителят се движи напред, движението на краката окуриаши ли е?
3. Когато се прави хоризонталното сечене, то изпълнено ли е хоризонтално с коректен ъгъл на острието?
C. Когато сечете теки през областта на бедрата „коши”, дръжте естествено меча хоризонтално до горната част на лявото бедро и тогава сечете теки хоризонтално в oбластта на кръста и корема от дясната към лявата му страна (приблизително 180 градуса).

12. НУКИУЧИ
1. Когато мечът се изважда нагоре, изнася ли се достатъчно левият крак назад за да се избегне низходящото сечене на противника?
2. Когато дясната ръка се повдига нагоре, тя по централната линия на тялото ли е и стъпката напред с десния крак достатъчна ли е за да позволи на меча да достигне целта?
A. При ваденето на меча нагоре – „нуки-аге” дясната ви ръка трябва да се придвижва близо до и успоредно на централната линия на тялото, без да излиза извън ширината на раменете.

 

Компилация: Леонид Караваев
Превод от английски език: Катина Нейкова
Редакция на български език: Христо Йорданов, Димитър Василев

Използвани източници:
– SEITEI IAI English Version Manual – 2014 (членовете са отбелязани в текста с цифри)
– Overview of Zen Ken Ren Iaidō Committee Lecture Topics, преводач – Robert Stroud, (членовете са отбелязани в текста с латински букви)

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.