Правилник за Дан и Кю изпити по Иайдо и Джодо

Правилник за Дан и Кю изпити по Иайдо и Джодо

 Българска Федерация по Кендо

  1. Общи наредби

1.1.         Предложенията за изменения и допълнения на Правилника за Дан и Кю изпити по Иайдо и Джодо се правят от Дан-комисията на БФК и се приема от ръководството на БФК.
1.2.         Правилникът за Дан и Кю изпити по Иайдо и Джодо на БФК следва основните принципи, заложени в правилника на Европейската Кендо Федерация (ЕКФ), която е член на Международната Кендо Федерация (МКФ).
1.3.         БФК признава само тези степени които са дадени в България или чужбина от организация член на ЕКФ или МКФ, следвайки правилата на точка 5.

  1. Условия за явяване на изпит

2.1.         Ако кандидатът за явяване на изпит е българин, то той трябва да е редовен член на БФК.
2.1.1. Чуждестранните кандидати, явяващи се от организация член на ЕКФ или МКФ, трябва да притежават „жълта карта”/ и името им и номера на картата да ги има в актуалната „зелена книга” на на сайт EKF (ако кандидатите се явяват за Дан-степен). Разрешението за явяване на изпит на чуждестранните кандидати трябва да е заверено от председателя на съответната организация, към която те членуват.
2.1.2.      Условие за явяване на изпит в България или зад граница е задължителното участие на един семинар в годината преди изпита.
2.1.3.      В специални случаи  разрешение за изпит може да даде председателя на БФК.
2.2.         Ако кандидатът за явяване на изпит е българин, то той не трябва да има каквито и да са задължения към БФК и или клуба си.
2.3.         Времето между два изпита трябва да е не по-малко от изискваното заложено в изпитната програма.
2.4.    Кандидатът трябва да заплати изпитната такса и таксата за регистрация преди изпита (виж таблицата под точка 2.7.).
2.5.        Кандидатът трябва да отговаря на възрастовото изискване от точка 2.7. Ако не отговаря на изискванията не се допуска до изпит.
2.6.  Минималният срок до явяване на първия изпит към БФК (5 кю) е 4 месеца от записването в съответния клуб.
2.7.  Възрастови ограничения за явяване на изпити:
5 Кю – от 12 години
4 Кю – от 12 години
3 Кю – от 13 години
2 Кю – от 14 години
1 Кю – от 15 години
1 Дан – от 16 години

2.8. При неуспешен изпит кандидатът получава обратно  регистрационната такса. Изпитната такса не се връща
2.9. Кю или Дан нива не може да се прескачат.
2.10. Членовете на БФК могат да се явят на изпит в страната и зад граница само при следните условия:
– Кандидатът трябва да покрива нормите от точка 2.7.
– Да има писмено разрешение от председателя на клуба и от председателя на БФК.

2.11.  Изпитите от 5 кю до 1 кю се провеждат от Изпитния комитет на БФК по Иайдо и Джодо и могат да се провеждат само на официално мероприятие на БФК. Степените от 5 кю до 1 кю, освен че се отразяват в клубните документи, се сертифицират и от БФК.
2.12. Кандидатите за 5 кю и 4 кю трябва да са участвали поне в един официален семинар на БФК в срок от една година до датата на изпита, а кандидатите за 3 кю и нагоре, трябва да са участвали поне в два официални семинари на БФК в рамките на една година до датата на изпита.
2.13. Изпитите от 8 кю до 6 кю могат да се провеждат от клуб-член на БФК. Използването на тези степени е препоръчително, но ръководството на съответния клуб решава дали ще ги въведе. Степените 8, 7 и 6 кю се отразява в клубните документи.
2.14 Изпитният материал, минималните срокове и минималния брой часове, заложени в изпитната програма за 8,7 и 6 кю, се включват в изпитната програма за 5 кю, в случаите, в които ръководството на даден клуб е взело решение да не използва съответните степени (8,7 и 6 кю).

  1. Изпитна комисия:

3.1. В комисията могат да участват:
3.1.1 Официално регистрираните членове на Изпитния комитет на БФК. Официалните членове на изпитния комитет на БФК се регистрират годишно.
3.1.2. Председателя на БФК и упълномощените от ръководителя на съответната секция.
3.1.3  Делегати, членове на ЕКФ, когато имената им, номерата на картите им и Дан нивото им ги има в актуалната „зелена книга” на ЕКФ или имат разрешение, заверено от председателя на съответната организация, член на ЕКФ.
3.1.4  Делегатите, членове на МКФ, от неевропейски страни, трябва да представят разрешение, заверено от председателя на съответната организация член на МКФ.
3.2.  Критерии за изпитната комисия:

Кю/Дан минимално дан-ниво за членовете на изпитната комисия минимален брои членове на изпитната комисия минимален брои гласове от изпитната комисия за минат изпит
5-2 Кю 1 член, най-малко 3 Дан и 2 члена от състав чл.3.1 3 души Най-малко 2 гласа
1 Кю Най-малко 3 Дан 3 души Най-малко 2 гласа
1 Дан Най-малко 4 Дан 5 души Най-малко 3 гласа
2 Дан Най-малко 5 Дан 5 души Най-малко 3 гласа
3 Дан Най-малко 5 Дан 5 души Най-малко 3 гласа
4 Дан Най-малко 6 Дан 6 души Най-малко 4 гласа
5 Дан Най-малко 7 Дан 6 души Най-малко 4 гласа
6 Дан Най-малко 7 Дан 6 души Най-малко 4 гласа
7 Дан Най-малко 7 Дан 6 души Най-малко 4 гласа

 

4. Изпити в Страната
4.4.     Разноските на членовете в изпитната комисия (пътни, хотел, храна и др.) и организационните разноски (наем зала, администрация) се покриват от клуба организатор. Регистрационната такса е за БФК.

6. Изпитни протоколи
6.1. При провеждането на изпит, изпитната комисия трябва да попълни два вида протоколи – Технически изпитен протокол и Главен изпитен протокол.
6.2. Техническият изпитен протокол включва мястото и датата на провеждане на изпита, изискванията за съответните степени, изпитните номера на кандидатите и изпитните резултати. Всеки член на изпитната комисия трябва да попълни и подпише технически изпитен протокол.
6.3. Главеният изпитен протокол включва мястото и датата на провеждане на изпита, трите имена на кандидатите, степените, за които се явяват, изпитните номера и изпитните резултати. Главният изпитен протокол се подписва от председателя на изпитната комисия.
6.4. Изпитните протоколи се предават на Председателя на Българска Федерация по Кендо непосредствено след провеждането на изпита.

 7. Изисквания за полагане на изпит по Иайдо и Джодо
7.1. Въпросите за писмения изпит се намират в приложение “А1” за Иайдо и “А2” за Джодо.
7.2. Иайдо или Джодо изисквания за изпит се намират в приложение “Б1” за Иайдо и “Б2” за Джодо.

This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.