Кати Сейтей Иайдо

Зен Нихон Кендо Ренмей Сейтей Иайдо

Номер Название Кратко описание
1

(ипонме)

Мае („напред”)

Усещайки агресията в седящият насреща ни противник му нанасяме изпреварващ хоризонтален удар на нивото на слепоочието а след това нанасяме низходящ фронтален завършващ разрязващ удар
2

(нихонме)

Уширо („назад”)

Усещайки агресията в намирашият се зад гърбът ни противник, се обръшаме и му нанасяме изпреварващ хоризонтален удар на нивото на слепоочието а след това нанасяме низходящ фронтален завършващ разрязващ удар
3

(санбонме)

Уке нагаши („париране”)

 Противникът седи от лявата ни страна. Ненадейно се изправя и ни нанася низходящ разрязващ удар ( кириороши ). Парираме ударът му използвайки шиноги и нанасяме диагонален низходящ разрязващ удар от рамото до кръста ( кеса-ни кириороши ).
4

(йонхонме)

Цука ате („удар с ръкохватката”)

Усещайки агресия в двама противници, седящи се пред и зад нас, първоначално нанасяме удар с цука-гашира в суйгецу ( слънчевият сплит ) на седящият пред нас противник. След това пронизваме в слънчевият сплит противникът седящ зад нас. Последното действие в тази ката се състои в нанасянето на фронтален низходящ разрязващ удар на намиращият се пред на противник.
5

(гохонме)

Кеса гири („диагонален разрез”)

По време на движение ни напада противник който ни нанася низходящ удар. Нанасяме възходящ диагонален  удар – обърнат кесагири ( гяку-кесагрири ) а след това, след завъртане на меча изпълняваме кесагири.
6

(ропонме)

Мороте цуки („пронизване с две ръце”)

Движейки се напред, и усещайки агресия в намиращите се пред нас и зад нас трима противници първоначално нанасяме диагонален ( на дясно ) удар в по лицето на противникът пред нас след което, държайки меча с две ръце ( мороте ) го пронизваме в слънчевият сплит. След това завъртайки се нанасяме низходящ разрязващ удар на противникът който се приближава от към гърбът ни и последно,  нанасяме форнтален низходящ разрязващ удар на на последният оцелял противник.
7

(нанахонме)

Санпо гири ( „разрези в три посоки” )

Придвижвайки се напред усещаме агресия в трима противници, намиращи се пред нас, вляво от нас и вдясно от нас. Първо се нанася удар по глават ан противникът в дясно, след това се нанася фронтален низходящ удар по противникът приближаващ се от ляват ни страна. Същият удар се нанася и по противникът приближаваш се фронтално към нас.

 

 

 

8

(хачихонме)

Ганмен ате («удар в лицето»)

Придвижвайки се напред и усещайки агресията в двама противници намиращи се пред и зад нас, първоначално нанасяме удар с дръжката на меча в лицето на противникът пред нас, след което пронизваме противникът намиращ се зад нас в слънчевият сплит. Последният удар е фронтален низходящ разрез по противникът намиращ се пред нас.
9

(кюхонме)

Соете цуки („пронизване с придържане”)

По време на движение усещаме агресия в противник в ляво от нас. Изпреварвайки го, му нанасяме мълниеносен низходящ диагонален удар от дясно на наляво и след това пронизваме противникът в областта на корема, придържайки острието с ръка ( сойтей ).
10

(джюпонме)

Сихо гири („разрез в четири посоки”)

Придвижвайки се напред и усещайки агресия от четирима противници поемаме инициативата с удар по дясната китка на готвещият се да извади меча си противник, наширащ се пред нас по десен диагонал. След това пронизваме в слъневият сплит противникът намиращ се в противоположната посока ( зад нас в ляво ). Следващата атака е към противникът чията китка сме счупили с първият удар, като след довършващият удар атакуваме противникът който в първоначалната ситуация се е намирал от дясната ни страна и зад нас. Последният удар се нанася по противникът отпред и от ляво, като ударат е фронтален.
11

(джюипонме)

Со гири („всички разрези)

Придвижвайки се напред, усещайки агресия в противник намиращ се пред нас, поемаме инициативата и нанасяме диагонален, от ляво надясно, удар по лицето на противника. След това нанасяме удар по дясното рамо, лявата страна и хоризонтален разрез в областта на стомаха. Завършваме атаката с кириороши.
12

(джюнихонме

Нуки учи („внезапен удар”)

Противникът се намира пред нас и ни напада внезапно. Изкарваме меча от ножницата, придвижвайки оръжието нагоре ( нукиаге? ) отстъпваме назад за да избегнем удара на противника Противник находится перед вами и внезапно бросается на вас с мечом. Выхватывая меч вверх («нукиагэ»), вы отступаете назад так, что удар противника прошелся по воздуху. Затем фронтально выполняете «кириороси» и побеждаете
This entry was posted in Полезно. Bookmark the permalink.

Comments are closed.